Parodisten der "Fidelitas" Uedem

subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Kermes in de Stadt


Parodistenschweine
1) Et trekke Waages groot än bont beij ons in┤t Derp herin,
  et wörrt gewienert än geschrobbt, ons Mutt nemmt dat ganz fin.
  Man hört et kloppe, rommele, vande Bleijk bes op de Määrt,
  ons Mutt backt Krenteweck on stätt all drij Dag an den Herd.
 
De Blaage renne weld heröm öm Karussälls än Bud`,
  dän Bees wört gau noch kaltgelagt denn dann schmekt hej erst gut.
  Dann hange weij de Fahn` herütt, de Glocke lüjen häll,
  de Pastor geft de Säägen noch, on dann wat dün weij wäll:

 

 
 
Dann fiere weij Kermes in de Stadt,
 
de Kälder voll Erpele, on voll dat Fat.
 
On weij lachen on weij sengen on weij danzen on weij
 
sprengen, on de Blaagen douwe sich de Nööse platt;
  weij hemme Kermes, Uemße Kermes, weij hemme
  Kermes in de Stadt - weij hemme Kermes in de Stadt
   
2)
Et rökt nor Mandel, Päperkuuk, nor Rebbes än nor Worst,
  alleen van dän Geröök dor krij all Honger on ok Dorst.
 
De Jonges schieten öm de Wett op Blümkes förr de Maijd,
 
die loopen dann met rooje Bäńckskes, on dat Röckske wääjt.
 
Nor Raupe, Schaukel on Karssäll, dor trekkt et alles hen,
 
än Katrin kreeg beij`t Loose glatt dän grooten Hauptgewenn.
 
Van öwerall hört man Musik, än Tuute, Määrtgedrüß,
 
weij quaake, on weij prüüwen erne, nimmes gett nor hüss:
   
  Dann fiere weij Kermes in de Stadt,
  de ganze Verwandtschaft stett op de Matt,
  on se frääten on se suppe, dör et Hüs de Blaage kruppe,
  on ons Mutt die es dann oomes rechteg platt;
  weij hemme Kermes, Uemße Kermes, weij hemme Kermes
 
in de Stadt - weij hemme Kermes in de Stadt.

 

 

Seitenanfang | Kontakt | Impressum |©2005 Parodisten Uedem